ร้านของเล่น

ร้านของเล่น

ร้านของเล่น BBTOY

ปัจจุบัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ล้วนให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเด็กส่วนมากมักจะให้ความสนใจกับสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานให้แก่พวกเขาได้ เช่น ของเล่น ทำให้ของเล่นเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเป็นสินค้าที่พ่อแม่ยุคใหม่ต่างมองหามาเติมเต็มวัยเด็กให้แก่ลูก ๆ จึงทำให้เกิดมีร้านของเล่นใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งร้านของเล่นที่วางขายแบบมีหน้าร้านทั่ว ๆ ไป และร้านของเล่นที่ขายผ่านทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทำให้กลุ่มลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกซื้อของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก              ร้านของเล่นต่าง ๆ มีการนำเสนอของเล่นอย่างหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ของเล่นจำพวกบล็อคเสริมพัฒนาการที่จะช่วยให้เด็กได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ของเล่นจำพวกฝึกทักษะการวิเคราะห์รูปทรง ขนาด และการจับถนัดมือของเด็กวัยต่าง ๆ และยังมีของเล่นจำพวกตัวต่อ จิ๊กซอว์ เลโก้ ซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองสามารถร่วมเล่นกับเด็กได้ด้วย             ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านของเล่น พบว่าร้านของเล่นต่าง ๆ มักโฆษณาในรูปแบบของสื่อออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต Facebook และ Youtube ซึ่งล้วนเป็นช่องทางการโฆษณาที่ทำให้ร้านของเล่นเหล่านั้นเป็นที่แพร่หลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้อย่างดียิ่ง เพราะในปัจจุบัน ผู้คนอาศัยช่องทางออนไลน์เป็นหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนเสพสื่อต่าง ๆ เพราะสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ร้านของเล่นจำนวนมากจึงใช้วิธีการรีวิวหรือสาธิตวิธีการเล่นตลอดจนนำเสนอคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของของเล่นจากร้านตนผ่านทางคลิปวีดิโอซึ่งอัพโหลดลงบนเว็บไซต์ Facebook และ Youtube ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อของเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะได้เห็นวิธีการใช้ คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของสินค้าอย่างชัดเจนก่อนเลือกซื้อ จึงทำให้วิธีการรีวิวหรือสาธิตวิธีการใช้ของเล่นผ่านทางคลิปวีดิโอนี้เป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างมาก           ในประเทศไทยมีร้านของเล่นมากมาย โดยจะมีทั้งร้านที่จำหน่ายของเล่นซึ่งผลิตในประเทศไทยและของเล่นที่ผลิตในต่างประเทศและได้นำเข้ามา โดยของเล่นจำพวกที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทยนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะของเล่นซึ่งนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะต้องให้คำแนะนำแก่เด็กว่าของเล่นประเภทใดที่เสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กและมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากร้านของเล่นต่าง ๆ ในการที่จะนำเสนอของเล่นที่มีประโยชน์สำหรับเด็กภายใต้ราคาที่เหมาะสม เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ร้านของเล่นเป็นธุรกิจที่คงความนิยมไปได้ในระยะยาว

Read More